آقا مهدی: چهارشنبه 4 آذر 1394 08:38 ب.ظ نظرات ()

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/450/1347602/2.jpg

بر دلم خواهم بسازم سنگری سنگری زیبا و آهن پیکری

آهنین(1) باشد ز دست لشکری زندگی با او خوش است نه دیگری

سنگری از جنس آغوش پری دور تا دورِ رفیق ِ دلبری

ارزش گوهر شناسد گوهری صوت برتر را نمیداند کری

در نظر دارم فروشم صد سری چون نباشد از عزیزم برتری

من دگر هرگز نمیسازم دری تا نیاد دیگری و تو نری

کعبه بی حیدر کجا باشد دری؟! من نمیخواهم نمیخواهم دری

عیب من بینی ، ز هر بینا سری ..من امید دارم ز مهدی(2) بگذری


1-در امان
2-عیبم