تبلیغات
طوفان فراق - مثل یخ خرد میشوی زیر دو پای زندگی باز هم سر خم نکن بشنو صدای زندگی☺️