آقا مهدی: شنبه 22 خرداد 1395 02:29 ب.ظ نظرات ()

بخشندگی

اگر چیزی را می خواهی ، آن را ببخش ! احمقانه بنظر می رسد . اینطور نیست ؟!! اما حقیقت این است كه برای بیشتر بدست آوردن هر چیز ، باید بخشی از آن را ببخشیم .كشاورزی كه دانه های بیشتر می خواهد باید بخشی از دانه های خود را به زمین ببخشد .وقتی لبخند كسی را می خواهید باید لبخند خود را ارزانی كنید . اگر عشق می خواهید باید عشق بورزید . اگر كمك دیگران را می خواهید باید به آنها كمك كنید . اگر می خواهید مشت بخورید !! باید به كسی مشت بزنید و اگر می خواهید مردم به شما پول بدهند ، بخشی از پولتان را به دیگران بدهید . مطمئن باشید هر چه را كه ببخشید ، به سوی شما باز می گردد .

بعضی ها به من می گویند : “ من تمام زندگی ام را داده ام و در ازایش هیچ چیز بدست نیاورده ام /“ من تصور نمی كنم اینگونه افراد چیزی را بخشیده باشند . آنها معامله كرده اند و این ، خیلی فرق دارد . مسئله اینجاست ، موجودی حساب بانكی هیچ كس معیار وفور و فراوانی زندگی اش نیست . وفور و فراوانی آن چیزی است كه در جریان زندگی به گردش می افتد سعادت و خوشبختی ، جریان ابدی <<بخشیدن و بدست آوردن>> است .

نتیجه :

راه و رسم بخشیدن ، بخشش بدون چشم داشت است . اگر در ازای آنچه كه می بخشید توقعی داشته باشید در واقع وابسته به آن پاداش هستید و هنگامی كه وابسته باشید اتفاق خاصی روی نمی دهد . آیا باید از دارایی و ثروتهای مادی خود لذت ببریم ؟ قطعا ! اما اول اطمینان پیدا كنید كه شما مالك آن هستید و نه بالعكس.

Andrew Matthews