دنیای شاعری متفاوت است خواستم از آن خداحافظی کنم اما دلم گرفت
بغضم گیر کرد و نشد که نشد
این سایه همیشه با من بود حتی در شب نور ماه به آن وجود میبخشید و بود
دلم میگرفت بهانه میجستم و شعر میگفتم و آخرین ها تقدیم به شماhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/450/1347602/new1.jpg