آقا مهدی: جمعه 8 مرداد 1395 03:54 ق.ظ نظرات ()
سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل    بیرون نمیتواند کرد الا به روزگاران

دل هایی که انس میگیرند حرکات سریع را نمیپسندند سر آنها با پنبه بریده میشود ، آهسته و آهسته
گاهی سوال میشود چرا میگویند نزدیک نشو ؟
به پرتگاه نزدیک نشوید ، به نزدیک باتلاق نیایید!!
هاله ای شوم اطراف آنها را گرفته و نزدیک شدگان به آن را ، به دام خود میکشد

بهترین کار را مشغول بودن به هیچ کاری یافتم زمانی که اطرافم باتلاق های بسیاری در کمین شکار من هستند
و هر حرکتم مرا ، به شکار شدن نزدیک میکند.

به راستی خطوات شیطان خطرناک است، زمانی که شیطان به کارهایش نظم میبخشد
و تیغ وسوسه را نزدیک و نزدیک تر میکند
و در نهایت مرا به شکار خود تبدیل میکند

راستش را بخواهی بی هدایت خدایم از این آتش فروزان میترسم
آتشی که تجربه سوزاندن هزاران ساله دارد و قسم خورده که به آتش خواهد کشید مرا
اما دلم به سردی آتش،و معجزه پروردگارم محکم شده است

به راستی باید با خودت خلوت کنی و بنگری ببینی به کجا خواهی رفت
پا به پای شیطان گام میگذاری یا مسلمانی شیعه هستی

همیشه اندکی مستجب را بر روی واجب خود نهادن بهترست
گاه شیطان اندکی بیش ، نمیتواند نزدیک شود
و فقط دستش به مستحبی خواهد رسید و بنای واجبت زیبا میدرخشد