آقا مهدی: چهارشنبه 10 شهریور 1395 07:10 ب.ظ نظرات ()

#من_کی_هستم؟!

گم شدن دو مرحله دارد: یکی گم شدن خود انسان است و دیگری گم شدن تلاش و زحمت های او

که در آیه 104 کهف آمده است

الذین ضل سعیهم کهف 104

منافق هم خودش گم است هم سعیش را از دست داده،و آنچه را بدست اورده دیگران برده اند "ذهب الله بنورهم" بقره 17

#خیلی_زشت_است_مثل_نشانه_ای_باشید_که_به_شما_تیر_میزنند

وقتی به یکی از شهر های عراق حمله کرده بودند و خلخال از پای زن ها در اورده بودند،علی《ع》به اصحابش چنین میگوید

''خیلی زشت است، مثل نشانه ای باشید که به شما تیر میزنند و با شما می جنگند ولی شما نمی جنگید؛ غارتتان میکنند و غارتشان نمیکنید. خدای شما را عصیان میکنند و شما نگاه میکنید''

#خیلی_عجیب_است_که_اینها_بر_باطلشان

این همه پا برجا هستند و شما در حقتان این قدر سست!''

علی 《ع》میگوید: از همین ها درس بگیرید.

#خطبه_27

''من حاضر بودم اصحابم را با اصحاب معاویه مبادله کنم؛ ده نفر میدادم و یکی میگرفتم.''

#خطبه_97

شاید حرف امام #زمان این عصر هم باشد

آنقدر که بر حقمان سست شده ایم