آقا مهدی: سه شنبه 6 شهریور 1397 02:08 ق.ظ نظرات ()
بسیار دعا کردم در حق عزیزانم
یا رب و خدا گفتم آشفته و گریانم
دلتنگی و آرامی هرگز نشوند باهم
مهجورم و اینک هم در یاد تو زندانم
آن شب که دلم آرام بی یار نمی یابد
ارام دهم دل را دل در طلب جانم
گر او نخرد جانم جان را به خدا بخشم
یاران چه گران دانند هر چند که ارزانم
خاکی بشود جانم آتش بکشم آن را
گر گرد به پا گردد بر گرد دو چشمانم
گر حرف زنم افتد چون جان به لبم آمد
افتادن جان غم نیست از هجر تو ترسانم


الحقر مهدی میرزاخانی